KOSZYK JEST
PUSTY

71 750-30-58

sklep@kfiskalne.pl

Regulamin

Regulamin
WARUNKI OGÓLNE
1. Sklep internetowy firmy "INFO-ALARM-SERWIS", znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
http://sklep.kfiskalne.pl
jest własnością firmy

INFO-ALARM-SERWIS
Wilczków, ul. Długa 12a
55-320 Malczyce
NIP: 913-115-08-22
------------------------------

Punkt sprzedaży:
INFO-ALARM-SERWIS
ul. Targowa 1
55-300 Środa Śląska
tel. 71 750-30-58
fax: 71 750-31-41
kom 602-732-958
www.infoalarmserwis.com
www.kfiskalne.pl

i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Numer rachunku:


2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym "INFO-ALARM-SERWIS" są podane w złotych polskich.
Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany tylko do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez "INFO-ALARM-SERWIS" na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, "INFO-ALARM-SERWIS" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Zamówienie realizowane jest w terminie do 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
10. Koszty wysyłki poza terytorium Polski są ustalane indywidualnie wg. cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Kwota zależy od wagi paczki oraz kwoty końcowej zakupu.
11. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach (promocjach), opłata za dostawę zamówionych towarów może być poniesiona przez "INFO-ALARM-SERWIS".
12. W przypadku wątpliwości w kwestii kosztu wysyłki do jakiegoś konkretnego kraju prosimy o przesłanie nam zapytania drogą mailową biuro@infoalarmserwis.com lub kontakt telefoniczny.

REKLAMACJE
13. Wszystkie towary objęte są gwarancją producenta.
14. Koszty przesyłki przy zwrocie towaru pokrywa klient.

Wszelkie reklamacje należy składać w formie telefonicznej , mailowej lub pisemnej na adres siedziby firmy.

PRAWO ZWROTU
15.

Zwrot towaru następuje zgodnie z obowiązującym prawem

WSKAZÓWKA PRAWNA
16.

Umowa:
Firma "INFO-ALARM-SERWIS" jako właściciel i sprzedawca na tej stronie nie ręczy za żadne szkody, które powstały poprzez nielegalne stosowanie swoich artykułów.
Produkty mogą być tylko wykorzystywane do legalnego użytku jak np.: SYSTEM OCHRONY I KONTROLI OSOBISTEJ.
Przy odwiedzaniu naszej strony i zamawianiu z niej artykułów zgadzają się Państwo że nie dopuszczą się do naruszenia obowiązującego prawa międzynarodowego.
"JEŻELI PAŃSTWO NIE ZGADZAJĄ SIĘ Z TĄ UMOWĄ PROSZĘ O OPUSZCZENIE TEJ STRONY"

 

17. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KLIENTAMI BĘDACYMI KONSUMENTAMI

(dodatkowe informacje dla Klientów będących Konsumentami)

a). Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę/Usługodawcę jest dla Klienta niezadowalający. M.in.:

 

b). Klient może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej). Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.

 

c). Klient może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju (w przypadku, gdy charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest podmiot uprawniony), na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.

 

d). W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży towarów lub świadczeniem usług (w tym zawartą przez Internet) Klient może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą (art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej oraz ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

 

e). Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia (powyższe postanowienia nie oznaczają, iż Sprzedawca /Usługodawca wyraża w niniejszym Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie Klientów będących Konsumentami o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu).

 

f). Na stronie internetowej m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

 

g). Sprzedawca/Usługodawca realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza łącze elektroniczne do platformy ODR (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl